Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Sıkça Sorulan Sorular

Ders Kitapları

 • Ders kitabını kimler hazırlar?

  Ders kitapları hem kamu (Millî Eğitim Bakanlığı) hem de özel sektör tarafından hazırlanır. Hazırlık sürecinde yazar/yazarlar ile editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ile rehberlik uzmanı unvanlı/nitelikli kişiler görev alır.

 • Ders kitabı hazırlama ve başvuru sürecinde faydalı olabilecek dokümanlara nereden ulaşabilirim?

  Taslak ders kitabı başvurusu ile ilgili dokümanlara  “kitapinceleme.meb.gov.tr” adresindeki “Dokümanlar” bölümünden ulaşılabilir.

 • Ders kitabı hangi nitelikler dikkate alınarak hazırlanır?

  Ders kitabı ve eğitim araçları Kurulca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerinin niteliklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanır. Kriter başlıkları;

  a.     Anayasa ve kanunlara uygunluğu,

  b.     İçeriğin bilimsel olarak yeterliği,

  c.     Eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını karşılama yeterliği,

  ç.     Dil ve anlatım yönünden yeterliği,

  d.     Görsel tasarımın ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğudur.

 • Ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş elektronik içerikler nelerdir?

  Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanımları desteklemeye yönelik metin, sunu, görüntü (resim, poster, vb.), hareketli görüntü (video, canlandırma, vb.), ses kaydı, etkileşimli video, etkileşimli içerik, benzetim (simülasyon), eğitsel oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, oyunlaştırılmış eğitim, infografik (harita, grafik, kavram haritaları, şema vb.) gibi çoklu ortam unsurları içeren ders kitabına entegre edilmiş her türlü elektronik eğitim materyalleridir.

 • Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosu nedir?

  Dersin türüne, ders içerisinde işlenen konunun ve yer alan kazanımların özelliğine ve mahiyetine göre yaş/sınıf seviyesine uygun olarak, etkili bir öğretim sağlayacak nitelik ve nicelikte e-içerik türlerinin ve açıklamalarının yer aldığı bir tablodur.

 • Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosuna nasıl erişebilirim?

  “Ders Kitapları Elektronik Eğitim İçerikleri Tablosu”na “https://ttkb.meb.gov.tr/www/ders-kitaplarinin-incelenmesi/kategori/10” adresinden erişebilirsiniz.

 • Ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş elektronik içeriklerin teknik standartları nelerdir?

  Taslak ders kitabına ait video, görsel, ses ve etkileşimli içeriklerle ilgili teknik standartlara EBA platformu üzerinden İçerik Ekleme Standartları dokümanından da ulaşabilirsiniz.

 • Ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi nasıldır?

  Ders kitabı olarak kabul edilmesi için hazırlanan taslak kitapların “kitapinceleme.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılır. Başvurusu yapılan taslak ders kitapları yayınevi ve kitabın hazırlık sürecinde görev alan personelin yeterlilikleri ile Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar açısından incelenir.

  İnceleme sonucunda ön yeterlilikler açısından uygun görülen taslak ders kitapları, panelistler tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere elektronik ortamda yansız atama yoluyla görevlendirilen panelistlere gönderilir. Her bir taslak ders kitabı için görevlendirilen alan eğitimcisi/uzmanı, tasarım inceleme uzmanı, dil inceleme uzmanı ile çoklu ortam tasarım inceleme uzmanından oluşan panelist grubu elektronik ortamda kitapları inceleyerek bireysel raporlarını hazırlarlar. Panelistler, panel toplantısında TTKB tarafından görevlendirilen bir moderatör eşliğinde bireysel raporlarını değerlendirerek ortak panel raporunu oluştururlar. Müzakerelerin tamamlanması ve panel üyelerinin müzakerenin yeterli olduğuna ilişkin görüş birliğine varmasından sonra her bir panelist anayasa ve kanunlara uygunluk, bilimsel olarak yeterlik, eğitim ve öğretim programının kapsamını ve kazanımlarını karşılama yeterliği, dil ve anlatım yönünden yeterliği, görsel tasarımın ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu kriterlerinin her biri için ayrı ayrı “gizli puanlama, açık tasnif” yöntemiyle puanlama yapar.

  Kurulca kabul edilen taslak ders kitabının panel sonuç puanı her bir kriter için 75’ten az olamaz. Kurul değerlendirmesi doğrultusunda yayınevi ve hizmet birimleri, tespit edilen düzeltmeleri gerçekleştirerek kitapları basıma hazır hâle getirirler. Kurul tarafından onaylanan ders kitaplarının listesi Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale sonuçları doğrultusunda onay almış ders kitaplarının basım ve dağıtım işlemleri tamamlanır.

 • Ders kitabı incelemek için nasıl panelist olunur?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve akademisyen kitap inceleme sistemine “kitapinceleme.meb.gov.tr” internet adresinden başvuru yapabilirler. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağlayan adaylar panelist eğitimlerine alınır. Eğitimini tamamlayan kişiler panelist olmaya hak kazanır.

 • Yayımlanan ders kitaplarına yönelik hata, görüş ve isteklerimi bildireceğim bir yer var mıdır?

  Ders kitaplarına ilişkin hata, görüşlerinizi kitap inceleme sistemi  (kitapinceleme.meb.gov.tr)  anasayfasında “Kurumsal”  bölümündeki “Hata – Görüş Bildirim Formu”nda yer alan Hata Bildirim Formunu doldurarak bildirebilirsiniz.

 • Yayımlanan bir ders kitabında hata tespit edildiğinde ne yapılıyor?

  Ders kitapları hakkında çeşitli yollardan ulaştırılan hata tespitleri ile öneriler, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 23. maddesi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek uygun görülmesi halinde düzeltmeler gerçekleşir. Düzeltilmiş içerikler öncelikle Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün EBA’da (Eğitim Bilişim Ağı) yayımlanmaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen düzeltmeler bir sonraki basımda düzeltilmiş hâliyle yayımlanır.

 • Ders kitabı veya eğitim aracı olmayan materyallere (hikâye-roman vb.) ilişkin tavsiye ve uygunluk onayı yapılıyor mu?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yalnızca ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarına yönelik inceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında herhangi bir birim anayasal özgürlükler kapsamında yayın sansürleme yetkisine sahip değildir. Herhangi bir yayının kullanımı öğretmenler ile öğrenci velilerinin sorumluluğundadır. Herhangi bir özel yayının içeriğinin şikâyete konu olması durumunda "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde iş ve işlemler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Bu tür yayınlar Kültür ve Turizm Bakanlığının 176 numaralı şikâyet hattı aranarak bildirilebilir. Ayrıca anayasal bir hak olarak söz konusu yayıncı kurum/kuruluş ya da kişi hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

 • Özel yayınevlerinin hazırladığı yayınların okullarda dağıtımı ve tavsiyesi için Başkanlığınızdan onay alınabilir mi?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelenen ve onaylanan ders kitapları ve eğitim araçları haricinde özel yayınevleri tarafından piyasaya sürülen kitaplar hususunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte herhangi bir eserin yazımı, basımı ve satışına yönelik olumsuz durumlarda "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde ilgili birimlere suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca konuyla ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerine veya mülki amirliklere şikâyet konusu kişi ve kurumlar hakkında mevzuata aykırı davranmaktan dolayı idari işlem yapılması talebiyle yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 • Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satanlar, dağıtımını yapanlar, ticari amaçla satın alanlar ile ilgili bir yaptırımınız var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı telif haklarına sahip olduğu eserlerle ilgili sorumluluğunu takip etmekte olup yayımlanan diğer tüm kitapların bandrol ile ilgili iş ve işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 • Akademik çalışmalarımda geçmiş yıllara ait kitaplarınıza ulaşmam mümkün mü?

  Geçmiş yıllara ait ders kitaplarına ulaşabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığına bağlı Ferit Ragıp TUNCOR Arşiv ve Dokümantasyon Kütüphanesi ile irtibata geçilebilir veya web üzerinden erişim sağlanabilir.

Öğretim Programları

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programlarının yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Mesleki ortaöğretimde yer alan alan/dallara ait haftalık ders çizelgesi, çerçeve öğretim programı ve mesleki derslere ait öğretim materyallerine nasıl ulaşabilirim?

  Güncel ve hâlen uygulamada olan mesleki ortaöğretim kapsamındaki haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve meslek derslerine ait bireysel öğretim materyallerine “http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx”,  “http://megep.meb.gov.tr/” ve “http://meslek.eba.gov.tr/” adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  Detaylı bilgi için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilebilir.

 • Bir dersin seçmeli ya da zorunlu olması nasıl belirlenmektedir?

  Okullarımızda uygulanan haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları; bireyin, toplumun ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla çağdaş ve bilimsel esaslara göre geliştirilmektedir.

  Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki güncel gelişmeler izlenmekte, ülkemize özgü temel değerlerle ve niteliklerle bütünleştirilmektedir.

  Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen, uzman, okul yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta; ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir

 • Derslere ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan öğretim programları Başkanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Haftalık Ders Çizelgeleri

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programları nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programları ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programları yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Bir dersin ders saati sayısının artırılması veya azaltılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir. 

 • Haftalık ders çizelgelerine yeni bir ders eklenmesi ya da çizelgelerde var olan bir dersin çizelgeden çıkartılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir.

 • İlköğretim/Ortaöğretim haftalık ders çizelgelerine nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri Başkanlığımızın https://ttkb.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları - 9 Sayılı Karar

 • Bitirmiş olduğum yükseköğretim programı itibariyle hangi atama alanına başvurabilirim ve hangi dersleri okutabilirim?

  Bitirmiş olduğunuz yükseköğretim programının hangi atama alanına kaynak olduğuna ve bu atama alanının okutabileceği derslere Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’ndan (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201) ulaşabilirsiniz

 • Öğretmenlik başvurularında pedagojik formasyon belgesi olarak hangi eğitim geçerlidir?

  Öğretmen yetiştiren fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olanların öğretmenlik başvurularında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimi sırasında alınan pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri başarıyla tamamladıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201 bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

 • Bir alandan almış olduğun pedagojik formasyon belgesini daha önce/sonra mezun olduğum yükseköğretim alanları için de kullanabilir miyim?

  Bir alandan alınmış olan pedagojik formasyon belgesi daha önce/sonra mezun olunan atama alanları için de geçerlidir. 

 • Öğretmenlik atama alanlarına kaynak olan programlara ilişkin değişiklik yapılması talebini nasıl iletebilirim?

  Öğretmenlik atama alanlarına kaynak olan programlara ilişkin düzenleme talepleri ilgili birime dilekçe vermek suretiyle gerçekleştirilmeli ve başvuru sırasında dilekçe/yazı ekinde diploma veya geçici mezuniyet belgesi, transkript ve mezun olunan üniversiteden temin edilmiş resmî onaylı ders içerikleri yer almalıdır.

Denklik İşlemleri

Proje Çalışmaları

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak herhangi bir proje teklif çağrısı yayınlıyor musunuz ve hibe desteği veriyor musunuz?

  Hayır. TTKB Erasmus, IPA ,TÜBİTAK gibi projeler kapsamında üst kurul olarak koordinatör göreviyle proje yürütücüsü konumundadır. Herhangi bir çağrı ve hibe desteği verme söz konusu değildir. Konu ile ilgili Ulusal Ajans ile irtibata geçebilirsiniz.

TTKB Kütüphanesi

 • Kütüphaneden kimler yararlanabilir?

  Barındırdığı eserler sebebiyle daha çok bir araştırma kütüphanesi niteliğinde olan kütüphanemiz, başta Başkanlığımız ve Bakanlığımızda görev yapan personelimiz olmak üzere tüm kamunun istifadesine açıktır. Kütüphanemiz Haziran ve Eylül aylarında yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

 • Kütüphaneden yararlanırken nelere dikkat etmeliyim?

  Bakanlık personeli harici kütüphane kaynaklarından yalnızca kütüphane içinde ya da okuma salonlarında istifade edilmektedir. Kütüphane içinde su hariç yiyecek ve içecek tüketilemez. Okuyucular kendi eşyalarından sorumlu olup, okuma salonlarında ve kütüphane içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz. Kütüphane içerisinde, okuma salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulamaz. Kütüphane içerisinde ve okuma salonlarında cep telefonları sessiz konuma alınmalı ve telefon görüşmeleri dışarıda yapılmalıdır. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılamaz. Bilgi kaynakları izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılamaz. Eserlerin izinsiz çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda bu eylemde bulunan okuyucu kütüphane personelince yapılan uyarıyı dikkate almakla yükümlüdür. Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif hakları yasası kapsamında olup bu kaynakların kopyalanması telif hakkı yasaları gereği aksine bir hüküm olmadıkça suç sayılmaktadır. Bu nedenle kütüphaneden istifade eden okuyucu/araştırmacı telif hakkı yasalarını ve kütüphane işleyiş ve çalışma usullerine yönelik hazırlanan ve 26.09.2023 tarihli ve E-76207236-20-85269802 sayılı Başkanlık Makam Onay’ıyla güvence altına alınan kriterleri kabul etmekle yükümlüdür.

 • Kütüphaneden ödünç kitap alabilir miyim?

  Kütüphanemizde sadece Kütüphane otomasyon sistemimize üye olarak kitap ödünç alma/iade etme kurallarını kabul ettiğini beyan eden ve Ankara’da ikamet eden Millî Eğitim Bakanlığı personeline kitap ödünç verilmektedir.

 • Kütüphaneden ödünç alınabilen kitap sayısı ve süresi nedir?

  Bakanlık personeli, kütüphane sistemimize kayıt olarak 5 adet eseri 21 gün süreyle ödünç alabilir.

 • Kütüphaneden ödünç alınan kitabın süresi uzatılabilir mi?

  Ödünç alınan eserlerin teslim süresi bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir 21 gün daha uzatılabilir.

 • Kütüphanede okuma salonu bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizin içinde ve dışında birer adet okuma salonumuz bulunmaktadır.

 • Kütüphanede bulunan eserleri internet üzerinden görebilir miyim?

  İnternet erişimi olan her yerden Başkanlığımızın web sitesini (https://ttkb.meb.gov.tr/) ziyaret ederek “Kütüphanemiz” sekmesi bağlantısından Kaynak Tarama Rehberine (http://kutuphanem.meb.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-search.pl) ulaşabilirsiniz. Açılan sayfadan Tüm Kütüphaneler sekmesini “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı” olarak seçtikten sonra çeşitli arama filtreleri uygulayarak kaynak/eser taraması yapabilirsiniz. Bu sayede kütüphanemize gelmeden önce eserlerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşarak raftaki konuma kadar görebilirsiniz.

 • Kütüphanede toplam eser sayısı kaçtır?

  Kütüphanemizde toplam 55.863 eserimiz mevcuttur.

 • Kütüphanede geçmiş yıllarda okutulan ders kitapları bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde geçmiş yıllarda okutulan toplam 3.151 adet ders kitabı bulunmaktadır.

 • Kütüphanede yurt dışında okutulan ders kitapları bulunmakta mıdır?

  Kütüphanemizde 46 ülkeye ait yurt dışında okutulan 2.736 adet ders kitabı 56 bölmelik bir alanda bütünleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

 • Kütüphanede nadir eserler bulunmakta mıdır?

  Çoğunluğu Osmanlıca olmak üzere 522 adet Arapça ve Farsça nadir eser tasnif edilmiştir.

 • Kütüphane hangi gün ve saatlerde hizmet vermektedir?

  Kütüphanemiz, hafta içi 09:00-12:30 ile 13:30-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup cumartesi, pazar ve resmî tatil günlerinde kapalıdır.

 • Kütüphaneye nasıl ulaşım sağlayabilirim?

  Kütüphanemize metro vasıtasıyla ulaşım sağlamak için OSB-Törekent yönüne giden metroya binildikten sonra Macunköy metro durağında inilmelidir. Durağın önünden hareket eden 214 ya da 216 numaralı ring otobüslerine binilmeli ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi durağında inilmelidir. Kütüphanemiz B Blok 6. katta hizmet vermektedir. 

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.