Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Sıkça Sorulan Sorular

Ders Kitapları

 • Ders kitaplarında Alevilik konusuna yer verilmekte midir?

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitimi'nin Genel Amaçları" ve “Türk Millî Eğitimi'nin Temel İlkeleri"nin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş ve güncellenmiştir.

  12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 3. ünitesindeyer alan“Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar” konusunda öğrencilerin İslamiyet’infarklı anlayış ve yorum biçimleriniöğrenmeleri, farklı düşünce ve yaşam tarzlarını tanımaları, insani ve medeni ölçüler içerisinde iletişim kurma becerilerikazandıracak kazanımlara yer verilmiştir.

 • Caferilik "5. mezhep" olarak mı görülüyor?

  2018 yılında yenilenen öğretim programlarında 5 mezhep şeklinde bir bilgi yer almamaktadır. Ders kitaplarında Caferilik mezhebine ülkemizde yaşayan Caferi vatandaşlarımız düşünülerek yer verilmiştir. 

 • Andımız kitaplardan çıkarıldı mı?

  12.09.2012 tarih ve 28409 sayı ile Resmî Gazete'de yayımlanan Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin (4) nolu alt bendinde "İkinci yaprak ve devamında, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk Bayrağı ile birlikte İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası; yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı; üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunur." denilmektedir. Bu nedenle söz konusu kitaplarda mer'i mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

 • Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satanlar, dağıtımını yapanlar, ticari amaçla satın alanlar ile ilgili bir yaptırımınız var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığıtelif haklarına sahip olduğu eserlerle ilgili sorumluluğunu takip etmekte olup yayımlanan diğer tüm kitapların bandrol ile ilgili iş ve işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 • Ders kitaplarında Atatürk'e ve dönemin yazar, siyasetçi ve bilim insanlarına ait metinlerin orijinal nüshalarına yer veriliyor mu?

  Ders kitapları ilgili derslere ait öğretim programları çerçevesinde hazırlanmaktadır. 1928 yılına kadar tüm basılı ve yazılı eserler Mustafa Kemal Atatürk’e ait olanlar da dâhil olmak üzere Osmanlı Türkçesi olarak nitelendirilen yazı dili kullanılarak hazırlanmıştır. Kitaplarımızdan Mustafa Kemal Atatürk’e ait belgeler ilgili konuların içinde orijinal hâlleri ile ve günümüz alfabesi ile verilmektedir.

 • Akademik çalışmalarımda geçmiş yıllara ait kitaplarınıza ulaşmam mümkün mü?

  Geçmiş yıllara ait ders kitaplarına ulaşabilmekiçin Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığına bağlı Ferit Ragıp TUNCOR Arşiv ve Dokümantasyon Kütüphanesi ile irtibata geçilebilir veya web üzerinden erişim sağlanabilir.

 • Ders kitaplarında ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği denetleniyor mu?

  Ders kitapları, “Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara Ait E-İçerik İncelemesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler”de yer alan yönlendirmeler doğrultusunda denetlenmektedir.

 • Ders kitaplarının yaş ve seviye uygunluğu denetleniyor mu?

  Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ve buna bağlı Kurul mütalaasıyla belirlenen  kriterler çerçevesinde incelenmekte olan ders kitapları  öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluk bakımından da değerlendirilmektedir.

 • Özel yayınevleri hazırladığı yayınların okullarda dağıtımı ve tavsiyesi için Başkanlığınızdan onay alınabilir mi?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelenen ve onaylanan ders kitapları ve eğitim araçları haricinde özel yayınevleri tarafından piyasaya sürülen kitaplar hususunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 • Öğretim programları değiştiğinde onaylı kitapların durumu nedir, okutulmaya devam ediyor mu?

  Öğretim programı değişmiş olan ders kitapları sonraki eğitim öğretim yıllarında okutulmamaktadır.

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından kaynak kitap tavsiye kararı alınabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığınca veya özel yayınevlerince hazırlanan, inceleme ve onay işlemleri yapılan ders kitapları ve öğretim materyalleri haricindeki yayınlar hususunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte herhangi bir eserin yazımı, basımı ve satışı Anayasa ile belirlenen kişisel hak olduğundan yasaklanması, engellenmesi mümkün olmamaktadır ancak "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde başvuru yapılabilir ve ilgili birimlere suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca konuyla ilgili Millî Eğitim Müdürlüklerine veya mülki amirliklere şikâyet konusu kişi ve kurumlar hakkında mevzuata aykırı davranmaktan dolayı idari işlem yapılması talebiyle yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

 • Ders kitabı veya eğitim aracı olmayan materyallere (hikaye-roman vb) ilişkin tavsiye ve uygunluk onayı yapılıyor mu?

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yalnızca ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarına yönelik inceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında herhangi bir birim anayasal özgürlükler kapsamında yayın sansürleme yetkisine sahip değildir. Herhangi bir yayının kullanımı öğretmenler ile öğrenci velilerinin sorumluluğundadır. Herhangi bir özel yayının içeriğinin şikâyete konu olması durumunda "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" çerçevesinde iş ve işlemler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Bu tür yayınlar Kültür ve Turizm Bakanlığının 176 numaralı şikâyet hattı aranarak bildirilebilir. Ayrıca anayasal bir hak olarak söz konusu yayıncı kurum/kuruluş hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

 • Ders kitabı temin edilemediğinde nasıl bir yol izleniyor?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 27. maddesi doğrultusunda ilgili genel müdürlüklerce eğitim araçları ya da ders notu hazırlanmaktadır.

 • Ders kitaplarında onaydan ve yayımlandıktan sonra bir hata görüldüğünde ne yapılıyor?

  Ders kitapları hakkında çeşitli yollardan  ulaştırılan hata tespitleri ile öneriler, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 23. maddesi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek uygun görülmesi hâlinde düzeltilmiş nüshası öncelikle  EBA’da yayımlanmakta bir sonraki basımda ise basılı nüshada  değerlendirilmektedir.

 • Okutulacak kitapların kurul kararları ilan ediliyor mu?

  Kurul kararıyla okutulması uygun bulunan ders kitapları Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmaktadır.

 • Ders kitapları incelenirken nasıl bir yol izleniyor?

  Ders kitaplarının incelenmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile Kurulumuzca belirlenen ve süreç içerisinde ihtiyaç hasıl olduğunda güncellenen Taslak Ders Kitaplarının İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler çerçevesinde alan uzmanlarınca yapılır. İncelemelerde içeriğin Anayasa ve kanunlara uygunluğu, bilimsel olarak yeterliliği, eğitim ve öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirme yeterliliği, dil ve anlatıma uygunluğu, görsel ve içerik tasarımının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu gibi hususlara dikkat edilir.

Öğretim Programları

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programlarına ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programlarının yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Mesleki ortaöğretimde yer alan alan/dallara ait haftalık ders çizelgesi, çerçeve öğretim programı ve mesleki derslere ait öğretim materyallerine nasıl ulaşabilirim?

  Güncel ve halen uygulamada olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve meslek derslerine ait bireysel öğretim materyallerine “http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx” ve “megep.meb.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  Detaylı bilgi için Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilebilir. 

 • Bir dersin seçmeli ya da zorunlu olması nasıl belirlenmektedir?

  Okullarımızda uygulanan haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları; bireyin, toplumun ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla çağdaş ve bilimsel esaslara göre geliştirilmektedir.

  Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki güncel gelişmeler izlenmekte, ülkemize özgü temel değerlerle ve niteliklerle bütünleştirilmektedir.

  Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen, uzman, okul yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta; ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir

 • Derslere ait öğretim programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan öğretim programları Başkanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Haftalık Ders Çizelgeleri

 • Geçmiş yıllara ait öğretim programları nasıl ulaşabilirim?

  Geçmiş yıllara ait öğretim programları ulaşabilmek için Başkanlığımıza resmi yazı/dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

  Bu başvuruda talep edilen öğretim programları yayınlandığı Tebliğler Dergisi künyesi(tarih, sayı vd bilgiler), neden istendiği, müracaat eden kişinin açık iletişim bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 • Bir dersin ders saati sayısının artırılması veya azaltılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir. 

 • Haftalık ders çizelgelerine yeni bir ders eklenmesi ya da çizelgelerde var olan bir dersin çizelgeden çıkartılması ne şekilde belirlenmektedir?

  Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı hassasiyetle ve belirli bir denge gözetilerek belirlenmektedir.

  Haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir.

  Bu süreçte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı genel anlamda onay makamı olup konuya ilişkin ilk değerlendirmeler ilgili genel müdürlüklerce koordine edilmektedir.

 • İlköğretim/Ortaöğretim haftalık ders çizelgelerine nasıl ulaşabilirim?

  Yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri Başkanlığımızın https://ttkb.meb.gov.tr/ internet sayfasında yayımlanmakta olup tüm paydaşların erişimine açıktır. 

Öğretmenlik Atama Alanları - 9 Sayılı Karar

 • Öğretmenlik başvurularında pedagojik formasyon belgesi olarak hangi eğitim geçerlidir?

  Öğretmenlik başvurularında öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Detaylı bilgiye http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201 ulaşabilirsiniz. Ayrıca bkz. Personel Genel Müdürlüğünce atama dönemlerinde yayımlanan “Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu"

 • Bir alandan almış olduğun pedagojik formasyon belgesini daha önce/sonra mezun olduğum yükseköğretim alanları için de kullanabilir miyim?

  Bir alandan alınmış olan pedagojik formasyon belgesi daha önce/sonra mezun olunan atama alanları içinde geçerlidir. 

 • Mezun olduğum bölüme göre hangi dersleri okutabilirim?

  Mezun olduğunuz yükseköğretim alanı ile ilgili okutabileceğiniz dersler öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201 ulaşabilirsiniz.

 • Bitirmiş olduğum yükseköğretim alanı itibariyle hangi atama alanına başvurabilirim?

  Atamalar öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201 ulaşabilirsiniz.

Denklik İşlemleri

 • Denklik başvurusuna nereden müracaat etmeliyim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • Denklikle ilgili diğer soru ve cevaplarıma nereden ulaşabilirim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden Sık Sorulan Sorular modülünden ulaşabilirsiniz.

Proje Çalışmaları

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak herhangi bir proje teklif çağrısı yayınlıyor musunuz ve hibe desteği veriyor musunuz?

  Hayır. TTKB Erasmus, IPA ,TÜBİTAK gibi projeler kapsamında üst kurul olarak koordinatör göreviyle proje yürütücüsü konumundadır. Herhangi bir çağrı ve hibe desteği verme söz konusu değildir. Konu ile ilgili Ulusal Ajans ile irtibata geçebilirsiniz.

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 Yenimahalle/Ankara TÜRKİYE - 0 (312) 413 43 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.